info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens 
Exedra bvba
Verkooppunt WaWoL
Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke (B)
fabienne@wawol.be
++32 (0)474 53.69.22
BE0465.717.982 
RPR Brugge

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Exedra, een BVBA met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 2-8490 Jabbeke, BTW BE 0465.717.982, RPR [Brugge], (hierna 'Exedra - WaWoL.') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel - WaWoL-bis - online aan te kopen.
 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Exedra - WaWoL moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 'Exedra - WaWoL aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 'Exedra bvba  niet.  Exedra bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 'Exedra - WaWoL is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactoptie op de website of via mail naar fabienne@wawol.be 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. 'Exedra bvba - WaWoL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant krijgt via de menubalk toegang tot de diverse artikelen in de webshop. De artikelen zijn verdeeld in diverse categorieën en subcategorieën, voorzien van naam, omschrijving, kleur, prijs en kunnen na keuze van het gewenste aantal via de knop BESTELLEN toegevoegd worden aan de winkelwagen. Na elke toevoeging verschijnt een detail van keuze en de mogelijkheid om verder te winkelen of de winkelwagen te bekijken. De winkelwagen is tevens beschikbaar via de winkelwagen-knop rechtsboven op de basis menubalk waardoor een venster openschuift met hierin de reeds gekozen producten. Verder finaliseren van de bestelling is pas mogelijk na het doorklikken op de knop met tekst WINKELWAGEN, hierna opent een scherm waarop de volledige kostprijs – inclusief verzendkosten, taksen, .. zichtbaar wordt.  
Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling wordt  hij/zij via de knop BESTEL DEZE ARTIKELEN naar de contactpagina geleid waarop de verplichte naam, adres, contactgegevens, leveringsadres en facturatieadres dienen ingevuld om levering van de goederen correct te laten verlopen.  Op deze bestelpagina wordt tevens keuze geboden uit diverse leverings (Standaard of afhalen) endiverse betaalmethodes ( Bij opstart april 2020  webshop betaling enkel mogelijk via Vooraf overmaken op rekening BE57 4756 2444 9135)   De impact van de keuze  op de definitieve aankoopprijs is meteen zichtbaar in het bijgeplaatste besteloverzicht. Op deze contactpagina krijgt de klant de vrije keuze om  in te tekenen op onze nieuwsbrief of een extra opmerking in functie van de levering te formuleren in het opmerkingsveld.Het bestelproces kan pas worden afgerond na aanvaarding van de algemene voorwaarden en de bevestiging met de knop BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING
   
Exedra bvba, WaWol  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Goederen worden na ontvangst van betaling, door Exedra bvba, WaWol geleverd door gebruik te maken van de diensten van  Bpost of een transportfirma. 
Indien de klant dit wenst en dit ook tijdens het bestelproces zo heeft aangegeven in het bestelformulier kunnen de goederen door de klant op het winkelpunt Exedra bvba- WaWoL, Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke persoonlijk betaald en afgehaald worden . Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Levering buiten het eigen landsgebied van Exedra bvba , zijn voorlopig logistiek niet mogelijk. De levering gebeurt door externe transport/courierbedrijven door Exedra bvba – WaWol bepaald, en aan vooraf aangerekende verzendprijs, Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 1 tot 5 werkdagen ( zaterdag en zondag worden  niet als werkdag gerekend) na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan fabienne@wawol.be.Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door 'Exedra  bvba- WaWoL was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 'Exedra  bvba - WaWoL 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 'Exedra  bvba - WaWoL te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij 'Exedra  bvba - WaWoL .
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na  de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt  of 21 kalenderdagen  na de overeenkomst voor cursussen, workshops of andere te leveren diensten als deze de datum van de voorziene uitvoering nog niet overschreden heeft. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant  Exedra bvba - Verkooppunt WaWoL
Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke (B) , fabienne@wawol.be,++32 (0)474 53.69.22
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 'Exedra  bvba - WaWoL heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in ons winkelpunt Wawol – Dorpsstraat 2- 8490 Jabbeke.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt of overhandigt op ons Verkooppunt WaWoL, Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke (B)  voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Tenzij na overleg tussen beide partijen anders werd overeengekomen. en schriftelijk bevestigd door 'Exedra  bvba - WaWoL .  
 
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 'Exedra  bvba - WaWoL zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
 "Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal 'Exedra  bvba - WaWoL alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat 'Exedra  bvba - WaWoL op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten 'Exedra  bvba - WaWoL wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door 'Exedra  bvba - WaWoL geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
'Exedra  bvba - WaWoL betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
•    dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 
•    de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 'Exedra  bvba - WaWoL geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
•    de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
•    de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
•    overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
•    de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
•    de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Exdra bvba - Verkooppunt WaWoL, Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke (B). Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant 'Exedra  bvba - WaWoL zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht of verkeerd onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 
De klantendienst van ['Exedra  bvba - WaWoL …] is bereikbaar op het telefoonnummer +32 ++32 (0)474 53.69.22, via e-mail op fabienne@wawol.be of per post op ons Verkooppunt WaWoL
Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke (B) Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 'Exedra  bvba - WaWoL beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt 'Exedra  bvba - WaWoL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, 'Exedra  bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Exedra  bvba - WaWoL , dorpsstraat 2 , 8490 Jabbeke, fabienne@wawol.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Exedra  bvba - WaWoL , dorpsstraat 2 , 8490 Jabbeke, fabienne@wawol.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Exedra  bvba - WaWoL heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
Exedra  bvba - WaWoL houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op fabienne@wawol.be

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ' First party cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Exedra  bvba - WaWoL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Exedra  bvba - WaWoL Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
Tenzij de Klant een consument is zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Exedra  bvba – WaWoL – Dorpsstraat 2 – 8490 Jabbeke , ++32 (0) 474/53.59.22, fabienne@wawol.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.